اخبار برگزیده

زندگی در ویرانه:

زندگی در ویرانه:
کافکا معتقد بودی که در زمان حیات خود نتواند با زندگی کنار بیاید نیازمند دو دست است: دستی که ناامیدی را کمی از سرنوشتش دور کند و دستی که با آن بتواند از آنچه در ویرانه اطرافش می بیند تند تند بنویسد. به همین دلیل معتقد بود این چنین فردی به طور همزمان در زندگی اش مرده و زنده واقعی است. هانا آرنت مبتنی بر همین ایده معتقد بود وقتی در عصر ظلمت و شر زندگی می کنیم و با یک زندگی ویران روبروییم نیازمند همین دو دستیم: دستی که ما را زنده نگه دارد و نگذارد خودکشی کنیم و دستی که با آن بتوانیم در میان خرابه های ویرانه بگردیم و اندک چیزهای خوب باقی مانده را پیدا کنیم و آن ها را مایه امید خود کنیم. زندگی در ویرانه یعنی همزمان مرده بودن و زنده بودن. وضعیت امروز جامعه ما چیزی شبیه این وضعیت است. ما با بی اعتنایی مستمر تاریخی به تامل و تفکر در جزییات زندگی خود و جامعه، زندگی خود و جامعه را از دست داده ایم. ما همه چیز را از دست داده ایم....


زندگی در ویرانه:

زندگی در ویرانه:

زندگی در ویرانه:

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها